Studium Przywództwa

szkoła liderów

Naucz się bycia przywódcą, jakiego zawsze sam chciałeś mieć.

Menedżer dzisiejszych czasów znacznie różni się od osoby, która sprawowała to samo stanowisko jeszcze kilka lat temu. Dynamicznie zmieniające się realia, tak samo biznesowe, jak i organizacyjne, wymuszają na obecnych liderach nie tylko stawanie i radzenie sobie z nowymi wyzwaniami. Decydują przede wszystkim o “być albo nie być” niejednej organizacji, w której brak umiejętności przywódczych oraz pociągania za sobą tłumów skutkuje regresem firmy, a w konsekwencji nawet jej upadkiem.

Program opiera się na połączeniu bogatego doświadczenia oraz wieloletniej praktyki. Obu mających na celu przygotowanie Cię do pełnienia roli przywódcy, który za sprawą swojej osoby i autorytetu, a także dostępnych narzędzi oraz technik, potrafi motywować ludzi i zmieniać całą organizację w taki sposób, aby podnosić efekty jej pracy, konkurencyjność, a co za tym idzie – wpływać także na rentowność.

Chcesz wiedzieć, jak stać się liderem zdolnym do takich rzeczy?

Dla kogo?

Studium Przywództwa jest skutecznym programem rozwojowym opracowanym z myślą o osobach posiadających doświadczenie w zarządzaniu – takich, które chcą rozwijać swoje dotychczasowe kompetencje, jak i rozszerzać je o nowe umiejętności.

Jego uczestnikami mogą być:

 • Prezesi i członkowie zarządów
 • Menedżerowie i kierownicy
 • Liderzy projektów
 • Właściciele firm
 • Osoby kierujące obszarami HR
 • Twórcy start-upów

Cele i korzyści:

Program rozwojowy Studium Przywództwa ma na celu przekazanie Ci, jak istotne i fundamentalne w realizowaniu zadań zawodowych są Twoje umiejętności lidera. Jego rolą jest również uświadomienie Ci, w jaki sposób Twoja wiedza, nastawienie oraz doświadczenie mogą wpływać zarówno na postawę całego zespołu, jak i osiągane przez niego rezultaty.

W wyniku ukończenia Studium Przywództwa:

 • Uświadomisz sobie, czym różni się kierowanie od zarządzania.
  Dowiesz się, jak istotne są różnice oddzielające oba te podejścia, a także poznasz wieloaspektowe ujęcie kierowania pracownikami. Zrozumiesz, jak Twoje mocne i słabe strony mogą wpływać na styl kierowania innymi.
 • Nabędziesz praktyczną wiedzę związaną z rozpoznawaniem typów osobowości Twoich pracowników.
  A to w bezpośredni sposób przyczyni się do bardziej efektywnego i lepiej dopasowanego stylu kierowania. Zrozumiesz, że różnice osobowościowe w odniesieniu do budowania efektywnych zespołów stanowią błogosławieństwo, a nie przekleństwo. Będziesz także wiedział, jak praktycznie dopasować się do pracowników o różnym typie temperamentalnym.
 • Nauczysz się motywowania ludzi.
  Dowiesz się, jak istotne jest wspieranie swoich pracowników, a przede wszystkim zdobędziesz techniki i narzędzia ułatwiające Ci to zadanie. To wszystko pozwoli Ci też na zwiększenie swojego autorytetu i zdobycia uznania pośród współpracowników.
 • Będziesz z powodzeniem wykorzystywał model rozmowy pracowniczej.
  System oparty na fundamencie nieustannego pobudzania u pracownika inicjatywy i odpowiedzialności za wykonywane zadania. Przekonasz się do intuicyjnej procedury przeprowadzania rozmów o charakterze sprawozdawczym, dyscyplinującym i rozwiązującym problemy. Będziesz również wiedział, jak budować swój autorytet w oczach pracownika – i to nawet podczas przeprowadzania trudnych i wymagających rozmów.
 • Uświadomisz sobie, jakie mechanizmy wpływają na proces zmian i w jaki sposób Ty możesz tym procesem kierować.
  Nauczysz się zwracać uwagę na fazy zmiany oraz charakterystyczne objawy i reakcje na nie wśród pracowników. Wykorzystasz w praktyce narzędzia do perswazyjnej komunikacji, dzięki której zwiększysz siłę przekonywania do zmian organizacyjnych, jak i personalnych.
 • Udoskonalisz swoje umiejętności rozwiązywania problemów.
  Z pomocą przyjdzie Ci zarówno praktyczna wiedza, jak i sprawdzone narzędzia, których wykorzystanie pozwoli Ci na radzenie sobie nawet z najbardziej stresującymi i problematycznymi sprawami rodzącymi się w Twojej firmie.

Program

Program składa się 3 sesji podzielonych na 6 głównych tematów oraz 6 dni szkoleniowych. Rolą każdego jest przeprowadzenie Cię przez proces stawania się lepszym, bardziej kompetentnym oraz doświadczonym liderem.

Sesja A. Ja jako Lider:

 • Szkolenie 1. Przywództwo a Zarządzanie
 • Szkolenie 2. Typologia osobowości w kierowaniu

Sesja B. Lider w zespole

 • Szkolenie 3. Motywowanie pracowników
 • Szkolenie 4. Rozmowa Pracownicza

Sesja C. Lider w zmianach:

 • Szkolenie 5. Przewodzenie w zmianie
 • Szkolenie 6. Rozwiązywanie Problemów w zespole

Metodyka

Program rozwojowy Studium Przywództwa oparty jest na systemie sesji. Każda z nich polega na odmiennym działaniu rozwojowym i ściśle uzupełnia pozostałe. Pierwszą z nich jest sesja diagnostyczna, drugą – sesja szkoleniowa, trzecią – sesja doradczo-coachingowa, z kolei czwartą – sesja ewaluacyjna.

System sesji pozwala podejść do tematu przywództwa w sposób wielokierunkowo, powodując tym samym rozwój poszczególne kompetencji właśnie w tym obszarze.

 • Sesja diagnostyczna

Studium Przywództwa dla każdego uczestnika rozpoczyna się od przeprowadzenia indywidualnej sesji diagnostycznej. Podczas jej trwania uczestnik diagnozuje swój styl zachowania, preferowany typ przewodzenia i poznaje swój poziom oraz rodzaj odporności psychicznej.

Do tego celu wykorzystane są kwestionariusze znanych narzędzi diagnostyczno-rozwojowych, tj.: Extended DISC®, ILM72® oraz TQM48®.

Celem sesji diagnostycznej jest również poznanie indywidualnych potrzeb i oczekiwań uczestnika oraz jego aktualnego kontekstu zawodowego.

 • Sesje szkoleniowe

Podczas ich trwania przeprowadzanych jest łącznie 6 szkoleń jednodniowych (w formie warsztatów lub treningów), których tematyka jest ściśle powiązana z danym obszarem przywództwa.

Pomiędzy sesjami szkoleniowymi odbywają się 2 indywidualne sesje doradczo-coachingowe, na których uczestnicy mogą pracować nad rozwijanymi kompetencjami przywódczymi w kontekście swojej aktualnej pracy zawodowej.

 • Sesja ewaluacyjna

Ostatni etap programu, przyjmujący formę sprawdzianu teoretyczno-praktycznego. Podczas tej sesji uczestnik sprawdza swoją wiedzę oraz praktyczne umiejętności z zakresu Studium Przywództwa.

W trakcie realizacji programu rozwojowego stosujemy dynamiczne i aktywne formy pracy. Uczestnicy biorą udział w dyskusjach moderowanych, sesjach problemowych, grach i symulacjach, a także filmach instruktażowych, interaktywnych mini-wykładach, studium przypadku.

Każdy z uczestników jest wyposażany w pakiet konkretnych i praktycznych narzędzi oraz technik, a także zyskuje możliwość wdrożenia ich od razu w życie zawodowe. Dodatkowo, pomiędzy sesjami szkoleniowymi zadawane są prace wdrożeniowe, których wykonywanie istotnie wpływa na lepsze zrozumienie materiału i ugruntowanie świeżo nabytych umiejętności oraz postaw.

W ramach pracy wdrożeniowej uczestnicy mają możliwość bieżących konsultacji z trenerami prowadzącymi Studium Przywództwa. Dodatkowo, każdy otrzymuje 2 aktualne pozycje książkowe.

Jak możemy Tobie pomóc? Śmiało! Skontaktuj się z nami!

Cennik ceny netto

Studium Przywództwa

Program rozwojowy zamknięty (firma, organizacja)
45 000
 • Program zawierający 7 dni działań rozwojowych
 • Miejsce szkolenia: cała Polska
 • Liczba uczestników: 6 osób
 • Koszty Zamawiającego: sala szkoleniowa, nocleg oraz wyżywienie uczestników
 • Koszty Maestrium: dojazd, nocleg, wyżywienie trenera

Studium Przywództwa

Program rozwojowy otwarty (uczestnik indywidualny)
9 500
 • Program zawierający 7 dni działań rozwojowych
 • Miejsce szkolenia: Łódź
 • Liczba uczestników: 1 osoba
 • Koszty Uczestnika: dojazd, lunch i ewentualny nocleg
 • Koszty Maestrium: sala szkoleniowa, przerwy kawowe

Poznaj inne programy rozwojowe

szkoła liderów

STUDIUM PRZYWÓDZTWA

21_Akademia_Sprzedaży

AKADEMIA SPRZEDAŻY

21_Efektwyność_Osobista

EFEKTYWNOŚĆ OSOBISTA

21_Szkoła_Moderatorów

SZKOŁA MODERATORÓW