PRZYWÓDZTWO A ZARZĄDZANIE

Stań się liderem, którego autorytet, podejście oraz sposób działania budują lojalność i zaangażowanie całego zespołu.

Definicja przywództwa jako terminu utożsamianego z zarządzaniem już dawno przestała obowiązywać. Współczesne badania nad przywództwem dostarczają jednoznacznych wniosków, że stanowi ono połączenie specyficznej wiedzy, konkretnych umiejętności i odpowiednich postaw, których odpowiednie użytkowanie potrafi wpływać na kulturę oraz efektywność pracy całych zespołów.

Profesjonalny przywódca to osoba, która swoimi działaniami oraz postawą dąży do pełnego zaangażowania swoich pracowników. Zarówno ich motywowania, nagradzania, jak i karania (jeśli pojawi się taka potrzeba).

Przywódca to ktoś, kto inspiruje do twórczego działania, daje wolą rękę, ale jednak zachowuje pełen poziom kontroli, pomaga, ale nie wyręcza, a przede wszystkim dba o rozwój i satysfakcję swoich podwładnych.

Chcesz być właśnie takim przywódcą? 

DLA KOGO?

Członkowie Zarządów i Dyrektorzy

Menadżerowie i Kierownicy działów

Liderzy zespołów

Brygadziści, sztygarzy

Brygadziści, sztygarzy

Właściciele małych firm

CELE I KORZYŚCI

Szkolenie z przywództwa to pełen pakiet wartościowych informacji w formie teoretycznej wiedzy oraz praktycznych umiejętności, które pozwolą Ci stać przywódcą “z krwi i kości”. Osobą, która inspiruje ludzi, sprawiając, że są w stanie osiągać jeszcze więcej.

Po ukończeniu szkolenia z przywództwa:

 • Poznasz zasadnicze różnice pomiędzy przywództwem a zarządzaniem.
  Będziesz wiedział, czym jedno pojęcie różni się od drugiego oraz w jakich okolicznościach one się sprawdzają.
 • Zdobędziesz wiedzę na temat głównych teorii przywództwa.
  Poznasz najnowsze teorie i wnioski z badań nad przywództwem w biznesie. Zyskasz wiedzę na temat strategii i stylów przywództwa, które dodatkowo będziesz umiał dostosowywać do konkretnych sytuacji zawodowych.
 • Nauczysz się identyfikować swój własny styl przewodzenia.
  To pozwoli Ci na ukształtowanie Twojego indywidualnego wizerunku lidera, co z kolei zwiększy Twoją spójność i wiarygodność w oczach współpracowników.
 • Dowiesz się, jak kontrolować działania Twoich pracowników.
  Nauczysz się rozpoznawać oraz charakteryzować kluczowe fazy rozwoju Twojego zespołu, a także adekwatnie reagować na potrzeby jego członków. To da Ci dodatkową umiejętność efektywnego rozpoznawania dojrzałości zawodowej poszczególnych pracowników.
 • Zyskasz umiejętność motywowania i sprawnej komunikacji z podwładnymi.
  Będziesz wiedział, jak posługiwać się komunikacją perswazyjną w sytuacji zmian. Jak również nauczysz się budowania w swoich pracownikach postawy inicjatywy i współodpowiedzialności za powierzone im zadania.

PROGRAM

Szkolenie umiejętności przywódczych tworzy 8 modułów tematycznych, uwzględniających najważniejsze zagadnienia. Przebieg szkolenia został zaprojektowany tak, aby krok po kroku przeprowadzić Cię przez cały proces poznania definicji przywództwa, jego znaczenia, rodzajów, a także poznania i przećwiczenia praktycznych umiejętności charakterystycznych dla lidera.

 1. Czym jest przywództwo:
  • Trójkąt profesjonalizmu w zarządzaniu
  • Różnice między przewodzeniem a zarządzaniem
  • Strategiczne umiejętności w przywództwie
  • Kiedy menadżer działa jako przywódca
 2. Przywództwo wg. teorii X/Y:
  • Rola nieświadomych preferencji w relacji z grupą pracowniczą
  • Charakterystyka stylu autorytarnego, paternalistycznego, konsultatywnego i demokratycznego
  • Konsekwencje niedopasowania stylu do sytuacji grupowej i zawodowej
 3. Przywództwo sytuacyjne wg Blanchard’a:
  • Dojrzałość zawodowa pracowników
  • Cztery etapy rozwoju pracownika
  • Charakterystyka etapu debiutanta, adepta, praktyka i eksperta
  • Cztery style przywództwa sytuacyjnego
  • Charakterystyka stylu dyrektywnego, trenerskiego, wspierającego i delegującego
  • Dobór stylu przywództwa do poziomu dojrzałości zawodowej pracownika
 4. Przywództwo transformacyjne:
  • Czym jest transformacja w ujęciu przywództwa
  • Przywódca transformacyjny – cechy osobowościowe i behawioralne
  • Styl transformacyjny przywództwa – etapy budowania własnego stylu
  • Komunikacja w przywództwie transformacyjnym – umiejętność skutecznego komunikowania wizji, misji, celów i wartości w swoim otoczeniu
 5. Fazy rozwojowe zespołu – działania lidera:
  • Style zarządzania w zespole projektowym – charakterystyka i odpowiedni dobór stylu do sytuacji w projekcie
  • Krytyczne fazy rozwoju zespołu – faza zależności, faza różnicowania, faza kryzysu odpowiedzialności, faza ataku na lidera, faza nadzwyczajnej mocy grupy, faza realnych możliwości
 6. Komunikowanie zmian w przywództwie:
  • Cztery fazy zmiany: zaprzeczenie, opór, eksperymentowanie, zaangażowanie
  • Postawy pracowników i liderów w procesie zmian
  • Wykorzystanie komunikatu perswazyjnego PRDA w informowaniu o zmianach
  • Stosowanie Języka Korzyści w przedstawianiu zmian
 7. Expose lidera:
  • Expose jako narzędzie budowania wiarygodności i autorytetu lidera
  • Najczęstsze błędy w informowaniu pracowników o swoich oczekiwaniach
  • Części składowe expose: wprowadzenie, preferencje, granice, podsumowanie”
  • Expose do przejmowanego zespołu, Expose do nowego pracownika, Expose do byłych współpracowników
  • Kiedy expose może być „ostrzem” przeciwko szefowi?
 8. Dobór stylu przywództwa do sytuacji i kontekstu:
  • Uwzględnianie własnych preferencji osobowościowych
  • Uwzględnianie poziomu sprawności zawodowej pracowników
  • Uwzględnianie stopnia dojrzałości zespołu
  • Uwzględnianie poziomu wyzwania lub skali sytuacji problemowej

METODYKA

Szkolenie z rozmowy pracowniczej dostarczy Ci kompleksowej wiedzy na temat definicji tego pojęcia, jak i zapewni skuteczne narzędzia i umiejętności niezbędne do wdrożenia dobrych praktyk w codzienne życie Twojego przedsiębiorstwa.

W związku z tym, nasze antystresowe szkolenie cechuje:

 • Nastawienie na praktyczne poznanie i doskonalenie umiejętności.
  Stosowana przez nas metoda tzw. treningu umiejętności ma na celu podnoszenie sprawności komunikacyjnych i biznesowych. W związku z tym, nasze zajęcia podzielone są na 2 części:
 • Zajmujące 30% czasu – mini wykłady, podczas których przekazujemy najważniejszą teorię.
 • Trwające aż 70% czasu – praktyczne warsztaty, w całości koncentrujące się na doskonaleniu nowopoznanych umiejętności lub zwiększaniu biegłości tych już posiadanych.
 • Intuicyjne moduły szkoleniowe.
  Zajęcia składają się z 5 modułów, z których każdy zawiera niezbędną ilość teorii oraz praktyki w formie ćwiczeń, zadań, symulacji i gier. Rozpoczęcie każdego modułu poprzedza 15-minutowa przerwa kawowa
 • Zajęcia odbywające się przy aktywnym udziale uczestników.
  Podczas zajęć dbamy o to, aby równowaga pomiędzy aktywnością prowadzącego, jak i samych uczestników została zachowana. Dzięki temu, nasze szkolenie jest efektywne, a nabyte podczas jego trwania umiejętności – nie pozostają jedynie w murach sali szkoleniowej.
 • Podsumowanie i utrwalenie zdobytej wiedzy.
  Ostatnie chwile szkolenia z rozmowy pracowniczej poświęcamy na ugruntowanie wiedzy oraz zdobytych doświadczeń. Przeprowadzamy szybkie podsumowanie połączone z podkreśleniem najważniejszych zagadnień, a dodatkowo przygotowujemy uczestników do opracowania dokładnego planu wdrożenia nabytych umiejętności.

ORGANIZACJA:

2 dni (16 godzin)

Łódź

1500 zł netto
(+23% VAT)

Materiały szkoleniowe,
sala szkoleniowa,
sprzęt konferencyjny,
przerwy kawowe

Dojazd, lunch,
ewentualny nocleg

Poznaj inne szkolenia menadżerskie

Przywództwo a Zarządzanie

Ocena Pracownika

Zarządzanie Zmianą

Zarządzanie Projektem

Motywowanie Pracowników

Lean Management

Rozmowa Pracownicza

Kompetencje Kierownicze