Warsztaty
Strategiczne

Wykorzystajcie oryginalną metodykę opracowywania strategii i nowych modeli biznesowych, które w znaczący sposób przełożą Wasze plany w sukces organizacji.

Moderowane Warsztaty Strategiczne to popularne, zwłaszcza wśród liderów organizacji, narzędzie stanowiące swego rodzaju mapę. Mapa ta ma za zadanie ukazywanie drogi prowadzącej nie tylko do sukcesu, ale przede wszystkim nieustannego rozwoju firmy. Tego rodzaju działanie sprawdza się, zwłaszcza gdy firma stoi przed wyzwaniem opracowania czegoś wyjątkowo ważnego – nowej misji, wizji lub całej strategii przedsiębiorstwa.

Moderacja w tym zakresie pozwala osiągnąć nie tylko wysoką spójność, ale i jednomyślność w postrzeganiu spraw fundamentalnych. Nawet, jeśli początkowo dochodzi do nieporozumień i różnic w zdaniach.

Moderowane Warsztaty Strategiczne pozwalają wypracować wysoce demokratyczny charakter współdziałania, którego pozytywnym skutkiem jest kształtowanie odpowiednich postaw. Bowiem załoga firmy chętnie identyfikuje się z podstawowymi wartościami i celami organizacji, w których powstawaniu i wdrażaniu sama brała udział.

Każdy dzień pracy trwa 8 godzin i składa się z pięciu 90-minutowych modułów, oddzielonych od siebie 15-minutowymi przerwami. Moderowane Warsztaty Strategiczne uwzględniają 3 etapy: wprowadzenia, właściwych warsztatów i podsumowania.

Etap 1. Wprowadzenie

Podczas jego trwania Ty oraz Twoi współpracownicy zostaniecie zapoznani z celami moderowanych warsztatów strategicznych, w tym z wytycznymi dotyczącymi opracowywanej strategii.

Na tym etapie zostaną Wam przedstawione powody powołania zespołu, którego celem będzie opracowanie strategii i planów działań na najbliższe okresy, cykle oraz etapu rozwoju organizacji.

Drugim krokiem będzie zapoznanie z metodyką pracy podczas moderowanych warsztatów strategicznych. Dowiecie się, jaką rolę pełni w niej moderator, za co odpowiada, jak będzie z Wami współpracował, a także jak będzie przebiegał cały proces analizy aktualnej sytuacji oraz wypracowywania kompletnej i spójnej strategii.

Etap 2. Warsztaty Strategiczne

W tej części zostaniecie w pełni zaangażowani w analizę rezultatów biznesowych i ewentualnych wyzwań, z jakimi trzeba się zmierzyć.

Niezależny moderator będzie odpowiedzialny za prowadzenie procesu opracowywania strategii, do czego wykorzysta m.in.:

 • Analizę silnych i słabych stron organizacji oraz szans i zagrożeń
 • Mapowanie strategii w 4 obszarach (rynek, operacje, finanse i pracownicy)
 • Nakreślanie interesariuszy i adresatów wprowadzanej zmiany oraz zakresu ich wpływu, potrzeb i potencjalnych konfliktów interesów
 • Modyfikacja procesów biznesowych oraz mapowanie nowych procesów np.: w sprzedaży, dostawie, marketingu, zatrudnieniu itp.
 • Priorytetyzację działań operacyjnych
 • Identyfikację wykonawców, przypisanie zadań, nakreślenie czasu wykonania

Ostatnim krokiem będzie opracowanie pełnej gamy pomysłów oraz propozycji rozwiązań pobocznych, mających na celu wzmocnienie opracowanej strategii.

Moderator podczas tego etapu będzie zarządzał procesem przepływu informacji i metodyki pracy w poszczególnych zespołach. Podczas sesji wspierać będzie grupę technikami i narzędziami wspierającymi opracowywanie strategii, które w zależności od potrzeby – pozwolą ułatwiać, porządkować lub przyspieszać cały proces.

Etap 3. Podsumowanie

Efektem końcowym moderowanych warsztatów strategicznych będzie opracowanie kompleksowej strategii (zawierającej także metodologię wdrożenia), którą następnie wraz z całym zespołem zaprezentujecie przed zaproszonymi decydentami (tj.: zarządem firmy, dyrekcją lub odpowiedzialnymi za dany obszar menadżerami).

W trakcie całych warsztatów strategicznych moderator będzie odpowiedzialny za optymalną i efektywną pracę grupową, jednak jego zadaniem nie będzie pełnienie roli doradcy lub trenera odnoszącego się do warstwy merytorycznej. Jego głównym obowiązkiem będzie przede wszystkim pobudzanie wielokierunkowej komunikacji, wielopłaszczyznowego oglądu sytuacji, pluralizmu poglądowego, synergii w działaniu i kreatywnego podejścia do rozwiązań.

 • Usługa: Moderowane Warsztaty Strategiczne
 • Czas trwania: 2 – 3 dni (16 – 24 h), w zależności od stopnia wielkości i złożoności problemu
 • Miejsce: dobierany indywidualnie ośrodek wypoczynkowo-szkoleniowy, zlokalizowany z dala od środowiska firmowego.
 • Koszt 2-dniowej sesji dla 1 grupy 12 uczestników: 9 000 zł netto + VAT (23%)
 • Koszt 3-dniowej sesji dla 1 grupy 12 uczestników: 13 500 zł netto + VAT (23%)
 • Koszty po stronie Zlecającego: dojazd, wyżywienie, ewentualny nocleg i wynajem sali.

Poznaj pozostałe usługi moderacji