Moderowane
Sesje
Problemowe

Poznajcie unikalną metodologię, dzięki którym Wasza organizacja poradzi sobie nawet z najbardziej skomplikowanymi i złożonymi wyzwaniami.

Moderowane Sesje Problemowe są działaniem polegającym na wspieraniu grup lub organizacji w wykonywaniu kroków oraz podejmowaniu decyzji zmierzających do rozwiązania szczegółowo określonego problemu.

Na ich funkcjonowanie składa się kilku etapów, do których zaliczamy: analizę skutków zaistniałego problemu, lokalizację jego przyczyny oraz nakreślenie wstępnych działań zmierzających do jego rozwiązania w stosunkowo krótkim czasie.

Niebywałą zaletą Moderowanych Sesji Problemowych jest maksymalne wykorzystanie doświadczeń wszystkich osób zaangażowanych w ich przebieg. Podczas, gdy wykwalifikowany moderator nadzoruje porządkuje i tempo procesu – grupa w 100% skupia swoją uwagę na aspekcie merytorycznym danego problemu.

W przeciwieństwie do typowych warsztatów, Moderowane Sesje Problemowe są nie są nastawione na doskonalenie umiejętności, a na wypracowywanie konkretnych celów i wartości – zmierzających do rozwiązywania określonych problemów.

Każdy dzień pracy trwa 8 godzin i składa się z pięciu 90-minutowych modułów, oddzielonych od siebie 15-minutowymi przerwami. Moderowane sesje problemowe uwzględniają 3 etapy: wprowadzenia, sesji właściwej i podsumowania.

Etap 1. Wprowadzenie

Podczas jego trwania Ty oraz Twoi współpracownicy zostaniecie zapoznani z celami sesji problemowej, w tym z sytuacją problemową wymagającą rozwiązania.

Na tym etapie zostaną Wam przedstawione powody powołania zespołu, czyli niepożądane skutki, negatywne konsekwencje lub zagrożenia wynikające z obecnego stanu rzeczy.

Przedstawienie sytuacji problemowej może dotyczyć np.: nieefektywnej organizacji pracy, zbyt dużej rotacji pracowników, nieprzestrzegania procedur BHP, braku poprawy w wydajności produkcji, niskiego morale pracowników przeprowadzanych przez proces zmiany itp.

Drugim krokiem będzie zapoznanie z metodyką pracy podczas moderowanej sesji problemowej. Dowiecie się, jaką rolę pełni w niej moderator, za co odpowiada, jak będzie z Wami współpracował, a także jak będzie przebiegał cały proces analizy sytuacji problemowej, uwzględniający wypracowanie najlepszego rozwiązania.

Etap 2. Sesja problemowa

W tej części zostaniecie w pełni zaangażowani w diagnozowanie i identyfikowanie obszarów deficytowych. Wasza uwaga zostanie skierowana na przyczyny, jak i praprzyczyny pojawiającego się problemu.

Efektem tego kroku będzie zmapowanie problemu w postaci diagramu, schematu lub rysunku reprezentującego przyczyny i konsekwencje analizowanej sytuacji. W kolejnym, dokonana zostanie z kolei analiza zasobów i potencjałów mogących pomóc w rozwiązaniu problemu oraz opracowanie wstępnych warunków określających najlepsze rozwiązanie.

Ostatnim krokiem będzie opracowanie całej gamy pomysłów i propozycji rozwiązań, mających na celu likwidację lub zminimalizowanie problemu głównego.

Moderator podczas tego etapu będzie zarządzał procesem przepływu informacji i metodyki pracy w poszczególnych zespołach. Podczas sesji wspierać będzie grupę problemową technikami i narzędziami rozwiązywania problemów, które w zależności od potrzeby – pozwolą ułatwiać, porządkować lub przyspieszać proces rozwiązywania problemów.

Etap 3. Podsumowanie

Efektem końcowym moderowanej sesji problemowej będzie opracowanie szczegółowego rozwiązania, które najlepiej spełnia warunki brzegowe. Wraz z nim powstanie także kompleksowy plan jego wdrożenia w życie organizacji.

Razem z zespołem przygotujecie dokument mówiący o rozwiązaniu problemu, aby następnie dokonać jego prezentacji przed zaproszonymi decydentami (tj.: zarządem firmy, dyrekcją lub odpowiedzialnymi za dany obszar menadżerami).

Celem Waszej prezentacji końcowej będzie zarówno przedstawienie rozwiązania, jak również szczegółowego planu jego wdrożenia.

W trakcie całej sesji problemowej moderator będzie odpowiedzialny za optymalną i efektywną pracę grupową, jednak jego zadaniem nie będzie pełnienie roli doradcy lub trenera odnoszącego się do warstwy merytorycznej. Jego głównym obowiązkiem będzie natomiast przede wszystkim pobudzanie wielokierunkowej komunikacji, wielopłaszczyznowego oglądu sytuacji, pluralizmu poglądowego, synergii w działaniu i kreatywnego podejścia do rozwiązań.

  • Usługa: Moderowane Sesje Problemowe
  • Czas trwania: 3 – 5 dni (24 – 40 h), w zależności od stopnia wielkości i złożoności problemu
  • Miejsce: dobierany indywidualnie ośrodek wypoczynkowo-szkoleniowy, zlokalizowany z dala od środowiska firmowego.
  • Koszt 3-dniowej sesji dla 1 grupy 12 uczestników: 13 500 zł netto + VAT (23%) 
  • Koszt 5-dniowej sesji dla 1 grupy 12 uczestników: 22 500 zł netto + VAT (23%)
  • Koszty po stronie Zlecającego: dojazd, wyżywienie, ewentualny nocleg i wynajem sali.

Poznaj pozostałe usługi moderacji